Om firmaet

Fyens restaurering

Fyens restaurering har specialiseret sig i restaurering, konservering og renovering af malerier   og kunst .

Fyens restaurering sætter kvalitet og præcision i højsædet og bestræber os på, at udføre alle opgaver til fuld tilfredshed.

Vi hjælper gerne med vurdering og rådgivning, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

For tilbud/vurdering af dit emne, send os et foto og vi svarer inden for få timer.

Om Peter Carlsen

Peter Carlsen, der ejer og driver Fyens Restaurering, regnes med sine over 40 års erfaring som en af landets førende specialister inden for restaurering. Den brede og årelange viden viser sig i private hjem, men også på Valdemar Slot (læs referencer her)

PERSONDATAPOLITIK FOR MØBELHÅNDVÆRKERNE

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget
denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Møbelhåndværkerne er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Peter Carlsen
Adresse: Strandbakken 47
CVR: 25844602
Telefonnr.: 45 63737073
Mail: bente-peter@c.dk
Website:    www.fyens-restasurering.dk

Produktinformation:

Ved fremstilling af nye varer:

På  Fyens restaurering oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til  Fyens restaurering  via bente-peter@c.dk

Priser:

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Købers bestilling af varer fra   Fyens restaurering  udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til   Fyens restaurering om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og   Fyens restaurering er først indgået, når   Fyens restaurering  ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

Betaling foregår ved bank overførsel efter, at ordre er afgivet. Når betalingen er     Fyens restaurering i hænde, vil varen blive afsendt samt faktura signeret betalt.. Konto nr. står på ordreseddel.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:

Fyens restaurering yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse eller vold. De fleste varer er fremstillet af massivt træ, der kan derfor forekomme revner, sprækker og døre/ skuffer m.v. kan slå sig, da træ i sin natur bliver ved med at arbejde, for dette kan der IKKE gives garanti. For varer der er designet/konstrueret af kunden gives ingen garanti på konstruktion.
Fakturaen skal fremvises til   Fyens restaurering i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til   Fyens restaurering inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. *

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Fyens restaurering har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for   Fyens restaurering kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og    Fyens restaurering eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for   Fyens restaurering kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fyens restaurering afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden   Fyens restaurering, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler   Fyens restaurering det modtagne beløb, undtagen på varer der er specielt fremstillet efter kundens ønske.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Fyens restaurering forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Levering:
* Levering/returnering er på købers ansvar og foranledning.

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling.
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi tre typer af data:
1. Data om kunder
2. Data om ansatte
3. Data om samarbejdspartnere

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.
Vi indsamler de økonomiske data, som den gældende regnskabslovgivning kræver til opbevaring i fem år plus indeværende år.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder f.eks. kunderegister. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse –
dette gælder f.eks. ved ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.
Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K. Denne politik er senest opdateret den 25 april 2018.